ايميل و وبلاگ گروههاي درسي متوسطه ناحیه 3 کرمانشاه

سال تحصیلی 89-88

رديف

گروه

ايميل

وبلاگ

1

مديران

groupmodiran@yahoo.com

www.modirann3.blogfa.com

2

معارف اسلامي

groupmaaref@yahoo.com

www.blogfa.elahinam.com

3

رياضي

Groheriazi3@gmail.com

www.groheriazi3.blogfa.com

4

فيزيك

osatia@yahoo.com

www.gphysic3.blogfa.com

5

شيمي

Chemg-3k- i@yahoo.com

www.chemg..blogfa.com

6

ادبيات فارسي

Adabiyatn3@gmail.com

www.farsin3.blogfa.com

7

تاريخ

Ghistory86@yahoo.com

www.history3group.blogfa.com

8

جغرافيا

Geogroup86@yahoo.com

www.Geopars.blogfa.com

9

عربي

Arabicgr86@yahoo.com

www.Arabicgroup3kermansh.blogfa.com

10

زبان انگليسي

Ke.group3@yahoo.com

www.eegk3.blogfa.com

11

زيست شناسي

Biogroup86@yahoo.com

www.Biologyg3.blogfa.com

12

زمين شناسي

Geology.group.@yahoo.com

www.geology3kermanshah .blogfa.com

13

علوم اجتماعي

Socialgr86@yahoo.com

www.taamol3.blogfa.com

14

آمادگي دفاعي

Defaigroup@yahii.com

 www.Defaei3.blogfa.com

15

مشاوره

moradi_50@yahoo.com

www.kmn3.blogfa.com 

16

پرورشي

Culture.group.@yahoo.com

www.parvaresh3.blogfa.com

17

تربيت بدني

Sport.group.@yahoo.com

www.gtn3k.blogfa.com

18

اقتصاد

Kiafar_19@yahoo.com

 wwwgae.blogfa.com

19

فلسفه و منطق

groupfalsafe@yahoo.com

www.gafm.blogfa.com

20

رايانه

Computergroup16@yahoo.com

-

21

روانشناسي

groupravanshenasi@yahoo.com

www.psychologygroup.blogsky.com

 

1

وب سايت سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه

www.kermanshah.medu.ir

2

وب سايت اداره آموزش و پرورش ناحیه 3  کرمانشاه

www.kermanshah.medu.ir/3503

3

وب سایت گروههای آموزشی متوسطه

www.farhangemehr.ir

4

رایانه (وب سایت)

www.rayaneh3.ir